Wspieramy lokalną przedsiębiorczość

Gmina Iława to malownicze miejsce. Pomimo spadkowej tendencji demograficznej na wielu obszarach wiejskich w Polsce tutaj sytuacja jest odwrotna. Ilość mieszkańców wzrasta z każdym rokiem. Dobrze zarządzana gmina to taka, w której chce się żyć. O to wszystko pieczołowicie dba już od 20 lat Wójt Krzysztof Harmaciński.

Charakterystyka Gminy Iława

Gmina Iława to jedna z największych gmin na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Posiada 75 jezior o powierzchni powyżej 1ha, w tym najdłuższe jezioro w Polsce – Jeziorak, połączone poprzez system wodny Kanału Ostródzko – Elbląskiego z Morzem Bałtyckim. 42 % obszaru zajmują lasy. Gmina Iława to obszar wyjątkowy. Występują tu liczne wartościowe przyrodniczo obszary zaliczane do europejskiej sieci Natura 2000, cztery rezerwaty przyrody, w tym unikatowy w skali kraju i Europy Rezerwat Jezioro Jasne z I klasą czystości wody i 17 metrową przejrzystością oraz rezerwat ornitologiczny Jezioro Karaś – wpisany do międzynarodowej konwencji ochrony obszarów wodno – błotnych RAMSAR- miejsce gniazdowania i żerowania ponad 170 gatunków ptaków.

Gmina Iława składa się z 76 miejscowości i jest w blisko 78 % skanalizowana, co na obszarach wiejskich jest rzadko spotykane.

 

 

Przeprowadzone inwestycje

Włodarze dbają o swoich mieszkańców, kładą nacisk na inwestowanie w człowieka. Obszary wiejskie przez wiele lat były zaniedbywane pod kątem szkolnictwa, dlatego jednym z priorytetów Gminy Iława jest inwestowanie w oświatę. Konsekwentna polityka proinwestycyjna spowodowała, iż wybudowano od postaw 3 kompleksy szkolne wraz z salami gimnastycznymi i boiskami wielofunkcyjnymi, a pozostałe gruntownie przebudowano. Na realizację tych projektów przeznaczono ponad 30 000 000 PLN, z czego ponad połowę stanowiły dotacje z różnych źródeł.

Kolejną ważną kwestią jest bezpieczeństwo, w tym poprawa stanu jakości dróg. Wybudowano i przebudowano łącznie kilkadziesiąt kilometrów dróg gminnych, wraz ze ścieżkami rowerowymi, chodnikami i oświetleniem. Gmina Iława otacza miasto Iławę, więc cała infrastruktura komunikacyjna jest tutaj zsynchronizowana, stanowiąc jeden obszar funkcjonalny. Warto podkreślić, że posiadamy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy dla całego obszaru, oraz nowoczesne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które określa perspektywy rozwoju Gminy Iława na najbliższe 30 lat.


Inwestycje proekologiczne w zgodzie z krajobrazem

Gmina Iława stawia na rozwiązania energooszczędne i proekologiczne. Ze względu na liczne walory przyrodnicze w gminie nie ma wiatraków, postawiono na panele fotowoltaiczne. Aktualnie, po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przystąpiono do realizacji inwestycji w kilku miejscowościach.

Z pomocą dla inwestorów

Gmina Iława wyróżnia się pod względem dynamiki rozwoju przedsiębiorczości. Podstawę do tego stanowi konsekwentna polityka przygotowywania gruntów pod inwestycje oraz szereg udogodnień dla inwestorów. Stawiają na rozwój już istniejących podmiotów gospodarczych i odpowiednie re inwestycje, zarówno te duże, jak i w mikroskali. Każdy pomysł inwestora, który tworzy nowe miejsca pracy jest mile widziany i wspierany. Pracownicy Urzędu Gminy zostali specjalnie przeszkoleni, aby pomagać każdemu inwestorowi. Powstał specjalny Punkt Obsługi Przedsiębiorcy, do którego każdy może się zwrócić z prośbą o pomoc i fachową poradę. Gmina pomaga przy obsłudze administracyjnej, wskazuje możliwości realizacji inwestycji, aktualizuje bazę gruntów inwestycyjnych, pomaga przy podejmowaniu decyzji. Każdy inwestor może skorzystać także ze zwolnień podatkowych: 3-letnich, 5-letnich i 10-letnich ze względu na ilość zatrudnionych osób. Na początku jest też zwolnienie roczne bez względu na liczbę zatrudnionych.

Iława to gmina turystyczna

Piękno natury, bogactwo akwenów wodnych i lasów sprawia, że gmina słynie z turystyki. Jezioro Jeziorak to istny raj dla żeglarzy i miłośników rekreacji motorowodnej. Nie rozczarują się także amatorzy wycieczek pieszych i rowerowych, przejażdżek konnych, wędkarze i grzybiarze, a także miłośnicy szant, piosenki poetyckiej i kabaretu czy pasjonaci historii.

W trosce o czystość wód jezior zostało zrealizowanych kilka projektów związanych ze zbieraniem odpadów stałych i ciekłych z akwenu Jeziorak. Zakończony został także pierwszy w Polsce projekt zdejmowania odpadów stałych z wysp i brzegów Jezioraka poprzez statek śmieciarkę. Turyści docenili starania i z chęcią przyjeżdżają spędzać tutaj wolny czas. Niewątpliwie jedną z najbardziej popularnych miejscowości turystycznych są Siemiany, gdzie znajduje się kompleks składający się z: ekomariny, pola namiotowego, caravaningowego, nowego amfiteatru, nowych pomostów, kąpieliska. Można skorzystać z oferty wynajmu łodzi motorowych czy żaglówek z pełną obsługą. Turystyka i agroturystyka rozwijają się w wielu miejscach tej gminy.

Pełna oferta bazy turystycznej znajduje się w specjalnie opracowanej dla turystów bezpłatnej aplikacji mobilnej pt.:„Jeziorak i okolice” dostępnej na smartphony na Google Play oraz App Store.


Rozwój aktywności społecznej

W gminie działa ponad 40 stowarzyszeń oraz innych organizacji pozarządowych, między innymi: 14 jednostek ochotniczej straży pożarnej, 11 kół gospodyń wiejskich, 5 klubów piłkarskich, czy kluby seniora.

W Gminnym Ośrodku Kultury wiele się dzieje, kalendarz imprez jest bardzo bogaty. Jednym z najbardziej popularnych festiwali jest dwudniowy festiwal nad Jeziorakiem „Siemiany”. Odbywają się też różnego rodzaju festyny. Kalendarz wydarzeń dostępny jest na www.gmina-ilawa.pl

Wyzwania

Duże wyzwanie stanowi finansowanie projektów z zakresu oświaty. Te projekty pochłaniają sporą część budżetu, ponieważ etaty nauczycieli muszą być zachowane bez względu na ilość uczniów w klasie. Koszt utrzymania obiektów oraz dostosowania ich do nowej reformy także jest bardzo wysoki.

Plany na przyszłość to kontynuacja już podjętych działań, rozbudowa ścieżek rowerowych, poprawa bazy oświatowej, poprawa bezpieczeństwa, czyli remonty i budowy dróg.
Planowana jest budowa nowego Centrum Kultury, poprawienie infrastruktury pod kątem turystycznym oraz budowa strefy aktywności od juniora do seniora. Pojawią się urządzenia dla dzieci, młodzieży, starszych i niepełnosprawnych.

Zapraszamy do Gminy Iława.

Więcej informacji na www.gmina-ilawa.pl

PEC PŁOŃSK STAWIA NA ROZWÓJ

 

         Płońsk to 23 000 miasto położone około 70km od Warszawy przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 7 i 10. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej działa od lat 70 XX wieku. Istniało wtedy kilka lokalnych kotłowni opalanych mieszanką węglowo-koksową, z których ciepło zasilało budynki mieszkaniowe wielorodzinne i instytucjonalne .

        Po reformie administracyjnej przeprowadzonej w połowie lat 70-tych nadzór nad płońskim ciepłownictwem przejęło WPEC w Ciechanowie. W latach 1976-1978 wybudowana została Centralna Ciepłownia wyposażona w trzy kotły parowe oraz kocioł wodny. Płoński Rejon Energetyki Cieplnej w strukturach WPEC w Ciechanowie funkcjonował do 31 grudnia 1991r. Z dniem 1 stycznia 1992 na jego bazie powstało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku. W latach 1993-1995 zostały zlikwidowane wszystkie kotłownie lokalne, a w ich miejscu wybudowano węzły ciepłownicze. PEC w Płońsku jako przedsiębiorstwo państwowe funkcjonowało do 31 grudnia 1997 r. W tym dniu Gmina Miasto Płońsk powołało do życia spółkę prawa handlowego PEC w Płońsku sp. z o.o.

 

 

 

   

 

       W ostatnim czasie spółka przeprowadziła kilka inwestycji między innymi w 2005 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o gruntownej modernizacji systemu ciepłowniczego miasta. Postanowiono wybudować układ, który w skojarzeniu produkowałby energię elektryczną i cieplną w oparciu o spalanie biomasy oraz zmodernizować układ przesyłania i dystrybucji energii cieplnej. Modernizację systemu ciepłowniczego wykonano w latach 2006-2007r. Inwestycja za kwotę 34 mln. zł została sfinansowana środkami pozyskanymi z Fundacji EKOFUNDUSZ oraz NFOŚiGW w Warszawie. Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Płońsk jest przykładem modelowego rozwiązania mającego na celu ograniczenie emisji do atmosfery dwutlenku węgla, pyłów oraz innych gazów (SO2, NOx). Osiągnięty efekt ekologiczny to redukcja CO2 o ponad 72%, SO2 o prawie 64%, redukcja pyłów o ponad 76% itd. Produkowana „czysta” energia elektryczna jest zgodna z założeniami polityki energetycznej Państwa, promującej produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jest to przykład inwestycji ekologicznej, która poprzez ograniczenie transferu emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprawia stan środowiska naturalnego.

    

 

 

 

 

     Spółka już od wielu lat sukcesywnie stara się realizować model przedsiębiorstwa ciepłowniczego opartego na nowoczesnych systemach ciepłowniczych. Na początku spółka skupiła się na likwidacji kotłowni lokalnych i przyłączaniu do systemu ciepłowniczego odbiorców komunalnych rozproszonych charakteryzujących się tzw. niską emisją. Na przestrzeni ponad 20 lat działalności wyeliminowano 100% kotłowni węglowych ogrzewających budownictwo wielorodzinne, zmodernizowano centralne źródło ciepła.

     Dla spółki priorytetem przy podejmowaniu decyzji o inwestycji jest innowacyjność, zgodność z polityką ekologiczną kraju oraz dbałość o stan środowiska naturalnego. Miasto Płońsk jest właścicielem 100% udziałów w spółce. Dba o jej rozwój współuczestnicząc w realizowanych przez przedsiębiorstwo inwestycjach między innymi poprzez poręczenie pożyczek. Jako Zgromadzenie Wspólników akceptuje wizję rozwoju firmy przedstawioną przez Zarząd Spółki. Promuje jej osiągnięcia podczas krajowych i międzynarodowych konferencji.

     Na tle innych Spółka wyróżnia się tym, że posiada jako jedna z nielicznych w kraju efektywny system ciepłowniczy, gdzie ok. 80% energii cieplnej i 100% energii elektrycznej produkowanej jest w skojarzeniu z odnawialnych źródeł energii (biomasy). Spełnia już Europejskie normy emisji, które w Polsce będą obowiązywały od 2025r. Ograniczyła o około 75 % emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

     Planem na przyszłość jest przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w latach 2019-2020, w ramach walki ze smogiem, ok. 150 domów jednorodzinnych spalających węgiel na trenie miasta. Stosowny wniosek o dofinansowanie inwestycji został złożony w lipcu do NFOŚiGW w Warszawie i został zakwalifikowany do dalszej oceny merytorycznej. Planowana jest produkcja oraz sprzedaż odbiorcom ekologicznego ciepła w przystępnej cenie.

EKOLOGIA TO ICH SPECJALNOŚĆ

Odpowiednie standardy, technologie i wieloletnie doświadczenie, przekładają się w ich działalności na dbałość o środowisko naturalne i to na najwyższym poziomie. Dlatego też nie bez powodu Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Wardyniu Górnym jest laureatem wielu ekologicznych nagród gospodarczych. Więcej o tym w jaki sposób, spółka w najbliższej przyszłości postawi na dalszy eko-rozwój w rozmowie z Jolantą Jabłońską-Wojciul – prezes MPGO Sp. z o.o.

MPGO Sp. z o. o. w Wardyniu Górnym gospodaruje odpadami na terenie 10-ciu gmin
z województwa zachodniopomorskiego. Co decyduje o wysokim poziomie obsługi i zadowoleniu mieszkańców tych gmin?

Najistotniejsze jest, aby skutecznie pogodzić zwyczajne zadania w codziennej pracy zakładu z przepisami ochrony środowiska poprzez dbałość o utrzymanie odpowiednich reżimów technologicznych i ciągłe doskonalenie organizacji pracy. Trzeba wypracować odpowiednie nawyki w zadaniach, które wykonujemy każdego dnia. Taka dbałość o wysokie standardy w zakładzie przyczynia się do poprawy jakości lokalnego środowiska naturalnego, a w konsekwencji do poprawy i ochrony otoczenia mieszkańców.

Branży odpadów stawia się coraz to wyższe wymagania zgodne z normami unijnymi. Jakie innowacje ekologiczne w związku z tym, spółka zamierza wprowadzić w najbliższej przyszłości?

W kontekście zmian, jakie weszły w życie od 1 lipca 2017r., związanych z wprowadzeniem nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów, ze względu na lokalizację zakładu w Wardyniu Górnym, jak również na istniejącą już infrastrukturę, została podjęta decyzja o utworzeniu Regionalnego Centrum Odzysku i Recyklingu. Takie działanie wpisuje się w realizację celów określonych na szczeblu unijnym i krajowym. Ponadto planowana inwestycja wpisuje się w założenia i wspiera ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Przede wszystkim jednak zrealizowanie projektu utworzenia RCOiR będzie korzystne dla gmin właścicielskich, gdyż podobnie jak w przypadku RIPOK dla zmieszanych odpadów komunalnych, wszystkie odpady selektywnie zbierane w gminach będą przetwarzane w jednym miejscu, co umożliwia utworzenie zintegrowanego i stabilnego systemu gospodarki odpadami oraz osiągnięcia przez gminy odpowiednich wskaźników odzysku i recyklingu.

MPGO w Wardyniu Górnym jest laureatem wielu prestiżowych nagród gospodarczych. Które z nich zasługują na szczególną uwagę i są powodem do dumy?

Działanie w branży ochrony środowiska niesie za sobą szereg wyzwań, dlatego też szczególnie cieszą nagrody przyznawane w tej dziedzinie – docenienie dla codziennych wysiłków zarządu oraz wszystkich pracowników zakładu. Także nagrody gospodarcze są powodem do dumy, ponieważ pokazują, że pracowitość i profesjonalizm na najwyższym poziomie w zakresie świadczonych usług, przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne. Szczególne znaczenie mają dla nas takie wyróżnienia jak „Gazele Biznesu 2016 i 2017, Diament Forbes 2017, Green Certificate czy też EkoSymbol 2016.

Rozmawiał Artur Langer

KOLEJNE NOWOŚCI W PRAWIE WODNYM

Melioracja pod nadzorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wyższe rachunki za wodę to główne zmiany jakie niesie ze sobą nowe Prawo wodne. Będą jednak kolejne uproszczenia w przepisach prawnych dotyczących wody. Zmodyfikowane zostaną między innymi zasady wydawania pozwoleń.

Szykują się kolejne nowości w prawie wodnym. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pracuje nad projektem w tej sprawie. Informacje o tym pojawiły się w wykazie prac legislacyjnych rządu. Zmiany mają na celu ułatwić interpretację i doprecyzować regulacje prawa wodnego. Chodzi o wątpliwości związane z przypisaniem kompetencji organu właściwego w postępowaniu administracyjnym właściwej jednostce organizacyjnej Wód Polskich.

Projektowana regulacja ma również zapewnić transparentność działań Wód Polskich przy obliczaniu wysokości opłaty za usługi wodne i przekazywaniu o nich informacji.

Rekomendowane jest też wprowadzenie regulacji, na podstawie której do dnia 31 grudnia 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych będą zobowiązane składać Wodom Polskim oświadczenia. Na podstawie oświadczeń będą ustalone opłaty za usługi wodne. Rekomendowanym rozwiązaniem jest zestawienie informacji niezbędnych do określenia wysokości opłaty zmiennej za korzystanie z usług wodnych. Wprowadzenie tej regulacji, pozwoli w sposób jednoznaczny rozwiać wszelkie wątpliwości interpretacyjne odnośnie informacji wykorzystywanych przez Wody Polskie, w celu ustalania wysokości opłaty zmiennej za korzystanie z usług wodnych.

NOWELA PRAWA WODNEGO: Uchwałę w tej sprawie Senat podjął jednogłośnie.

Przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć na poczet kar realizowane przez siebie inwestycje środowiskowe – to jedno z rozwiązań, które znalazły się w znowelizowanym Prawie wodnym i do którego w czwartek (15 marca) senatorowie nie wnieśli poprawek.
Nowelizacja Prawa wodnego przygotowana przez posłów doprecyzowuje i uzupełnia obowiązujące przepisy. Zgodnie z nią, do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie Prawa wodnego, a dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (wydanie bądź zmiana decyzji) stosować się będzie przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2018 r.

Nowela pozwala również przedsiębiorcom, którzy nie dotrzymywali warunków udzielonego pozwolenia wodno-prawnego (dot. ilości pobieranej wody i jakości odprowadzanych ścieków) zaliczyć na poczet kar rozpoczęte inwestycje środowiskowe.

SUPERURZĄD

1 stycznia 2018 r. najważniejszą instytucją gospodarowania wodami zostało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Przyjęte przez Sejm regulacje dotyczą głównie utworzenia nowej struktury organizacyjnej gospodarowania wodami – Wody Polskie, która w imieniu Skarbu Państwa pełni rolę „gospodarza” na wszystkich wodach publicznych. Ustala też zasady udostępniania składników Skarbu Państwa związanych z gospodarowaniem wodami oraz zasady podnoszenia opłat za usługi wodne. Ministerstwo Środowiska zapewnia, że Polacy nie muszą obawiać się podwyżek cen wody – dzięki nowemu Prawu wodnemu, powołany organ reguluje ceny wody, celem zabezpieczenia interesów konsumentów przed monopolistami, jakimi są spółki wodociągowe na terenie samorządów. Celem działalności nowo powstałej spółki jest również ochrona przeciwpowodziowa oraz ochrona przed suszą.

Żrodło: www.portalkomunalny.pl , www.portalsamorzadowy.pl

 

WYMOWNIE O BRUDNYM PROBLEMIE

Znaczne przekroczenie stężenia szkodliwych pyłów w powietrzu odnotowywane jest każdego dnia niemalże w całej Polsce. Spośród 50-ciu najbardziej zanieczyszczonych miast w UE, aż 33 znajdują się w naszym kraju. Czy rząd znajdzie wreszcie pieniądze na walkę ze smogiem?

Powietrze jest jednym z elementów środowiska naturalnego, którego ochrona należy do priorytetowych kierunków polityki państwa. Podstawowym przepisem prawnym regulującym kwestie jakości powietrza w Polsce jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 672.). Jakość powietrza jest uwarunkowana zawartością zanieczyszczeń, tj. określonych substancji (gazowych lub stałych), które występują w powietrzu w ilościach większych niż nakazują normy zawarte w obowiązujących przepisach. Najczęściej występujące zanieczyszczenia powietrza w Polsce to: związki siarki i azotu, dwutlenek węgla oraz drobne pyły. Corocznie w Polsce dokonywana jest ocena jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia 12 substancjami: dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, tlenkiem węgla, benzenem i ozonem, pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeniami oznaczanymi w pyle PM10: ołowiem, arsenem, kadmem, niklem i benzo(a)pirenem. (www.mos.gov.pl)

Główny powód katastrofalnego stanu powietrza jest jeden: węgiel spalany w domach. Spośród najbardziej szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń ogrzewanie domów odpowiada za 50 do blisko 80 proc. emisji. Węgiel jest nadal głównym paliwem używanym w 3,5 mln domów jednorodzinnych. Wynika to z braku świadomości społeczeństwa na temat paliw jakimi ogrzewają swoje domy oraz w jakich piecach, co ma ogromne znaczenie na jakość wdychanego przez nich powietrza.

Co roku gospodarstwa domowe spalają kilkanaście milionów ton węgla, najczęściej w prymitywnych kotłach. Do tego nie obowiązują żadne normy, które określałyby jakie standardy musi spełniać węgiel dopuszczany go do sprzedaży.

Zgodnie z ogłoszonym w styczniu 2017 roku programem “Czyste Powietrze”, sprawę na poziomie ogólnopolskim miał rozwiązać minister energii  Krzysztof Tchórzewski –  wprowadzając do końca marca 2017 roku normy jakości węgla dostępnego w sprzedaży. Sprawa dalej pozostaje nierozwiązana…

Narażenie na zanieczyszczenia upośledza funkcje obronne dróg oddechowych, torując drogę infekcjom, utrudnia też wymianę gazową w płucach, co powoduje większe obciążenie serca. Według specjalistów dziedziny kardiologii i chorób wewnętrznych efekt toksyczny zanieczyszczenia powietrza wywierany na organizm zależy od wielu czynników takich jak: wiek, indywidualna odporność organizmu, współwystępujące choroby, warunki klimatyczne, stężenie składników smogu, czas oddziaływania zanieczyszczeń.