PIONIERZY POLSKIEGO SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Doposażenie w pomoce dydaktyczne szkół, płatne staże, zajęcia specjalistyczne
w najnowocześniejszych laboratoriach, darmowy dostęp do internetowej platformy wiedzy, to główne formy wsparcia w ramach projektu „Czas zawodowców BIS”. Z inicjatywy Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego – pani Marzeny Wodzińskiej, obecnie realizowany jest największy w Polsce projekt, podnoszący jakość szkolnictwa zawodowego.

W odpowiedzi na potrzeby lokalnego rynku pracy, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego realizuje pozakonkursowy projekt – „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, przy dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest dokształcanie młodzieży z techników zawodowych, zaproponowanie udziału w płatnym stażu oraz współpraca z pracodawcami z całego regionu. Narzędziem łączącym firmy, nauczycieli i uczniów, umożliwiającym bezpośrednią integrację rynku pracy i systemu kształcenia zawodowego jest platforma, dostępna pod adresem www.zawodowcy.org.

Zaangażowanie ze strony Politechniki Poznańskiej i rektora prof. Tomasza Łodygowskiego, poskutkowało udostępnieniem trzech nowoczesnych i w pełni wyposażonych laboratoriów naukowych, znajdujących się w Poznaniu, Pile i Kaliszu. Zajęcia specjalistyczne na najnowocześniejszym technologicznie sprzęcie, podczas czterdziestogodzinnego stażu
w laboratorium, to odpowiedź na wymagania wielkopolskich pracodawców wobec przyszłych kandydatów.

Projekt „Czas zawodowców BIS” stanowi kolejny krok w strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego polegający na ukierunkowaniu uczniów techników na korzyści płynące z pracy, bez konieczności wyjazdów za granicę. Urząd zaangażował również środki europejskie w szeroką cyfryzację szkolnictwa, wszystko po to, aby wyrównać deficyt jakości nauczania, pomiędzy szkołami miejskimi i wiejskimi. Kluczową rolę w przedsięwzięciu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” odgrywa zaangażowanie nauczycieli w wykorzystywanie otrzymanych przez samorząd możliwości, takich jak: indywidualna praca z uczniami, czy organizowanie zajęć pozalekcyjnych.

Realizacja tak ambitnych przedsięwzięć wynika głównie z wsłuchiwania się władz samorządu
w potrzeby regionu. Ciągły rozwój edukacji widocznie wpływa na wzrost gospodarki Wielkopolski. Z tego powodu Urząd Marszałkowski organizuje spotkania i konferencje, oparte na wymianie doświadczeń w tym obszarze, poprzez włodarzy innych regionów Polski, jak i Europy. Tylko rozwiązania stosowane na miarę XXI wieku dają samorządom realny wpływ na poprawę szkolnictwa zawodowego.

Strona projektu: https://zawodowcy.org/

 

 

STUDIUJ LUB DOKOŃCZ ROZPOCZĘTE NIEGDYŚ STUDIA W SERCU GDAŃSKA

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku jest niepubliczną Uczelnią zawodową, która od 17 lat stwarza szansę na awans w pracy – poprzez prowadzenie studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych na kierunkach: pedagogika i zarządzanie w ramach poszukiwanych na rynku pracy specjalności kształcenia, a ostatnio także poprzez realizację projektu „dokończ u nas rozpoczęte studia”, jak też warunki do pełnienia nowych ról zawodowych i społecznych, a także możliwość nawiązywania współpracy i wartościowych kontaktów. Na jej czele stoi rektor – dr Roman Gawrych.

Oferta edukacyjna WSSE w Gdańsku skierowana jest do bardzo szerokiego kręgu odbiorców niezależnie od ich wieku, sytuacji zawodowej i osobistej, miejsca zamieszkania oraz dotychczasowego wykształcenia. Przyjmuje się jako zasadę, że programy nauczania mają być opracowywane i monitorowane w ramach dialogu i partnerstwa, z udziałem nauczycieli akademickich, studentów, absolwentów i podmiotów rynku pracy, przy wykorzystaniu najnowszych metod nauczania i uczenia się, tak aby studenci i słuchacze mogli nabyć umiejętności zwiększające ich szanse na zdobycie zatrudnienia. „Dokończ u nas rozpoczęte studia” to projekt, z którego skorzystać mogą wszyscy, którzy niegdyś z różnych powodów musieli przerwać edukację na poziomie wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Uczelnia oferuje przy tym wsparcie, pomoc organizacyjną i opiekę naukową ze strony pracowników administracji i nauczycieli, zwłaszcza dla osób, które podejmą studia w ramach tzw. indywidualnej organizacji studiów lub indywidualnego planu studiów i programu nauczania. Formy te mają na celu dostosowanie organizacji studiów do potrzeb i sytuacji życiowej studentów. Kadra naukowa stara się też przy tym osobom zgłaszającym się na studia pomóc na nowo uwierzyć w swoje możliwości i ukazać wielorakie korzyści z dokończenia edukacji na poziomie studiów wyższych. Uczelnia przyjmuje wszystkie osoby, które spełnią wymogi formalne poprzez złożenie stosownych dokumentów związanych z przyjęciem na studia, a ponadto dokumenty z dotychczasowego przebiegu studiów (np. indeks, karty osiągnięć okresowych studenta lub wykaz ocen wraz z przedmiotami i punktami ECTS sporządzony przez poprzednią uczelnię).

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku ma ambicje i jest na jak najlepszej drodze, aby stać się rozpoznawalną, dynamicznie rozwijająca się umiędzynarodowioną uczelnią łączącą tradycję z nowoczesnością, która tworzy dogodne warunki materialne, finansowe i kadrowe dla kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych. Kształcenie w różnych dziedzinach wiedzy i w zawodach poszukiwanych na rynku pracy połączone będzie z nowoczesnymi warunkami studiowania w Gdańsku, który jest największym na Pomorzu ośrodkiem akademickim.

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku przyjmuje zasadę, że podstawowym celem nauczania na realizowanych kierunkach jest przekazywanie wiedzy teoretycznej oraz rozwijanie praktycznych umiejętności niezbędnych do sprostania wymaganiom współczesnej gospodarki i rynku pracy. Jednocześnie w toku kształcenia należy promować aktywne postawy obywatelskie, normy etyczno-moralne i wzorce zachowań, wyróżniające profesjonalnych i odpowiedzialnych menedżerów oraz pedagogów. Istotna rola przypada tu trosce o zachowanie standardów jakości kształcenia, bowiem jakość i efektywność kształcenia w dużym stopniu przyczyniają się do rozwijania szeroko pojętego kapitału ludzkiego, w tym intelektualnego, i tworzenia podstaw społeczeństwa obywatelskiego. Odbywać się to powinno w takiej atmosferze i warunkach, aby z dobrodziejstw edukacji na poziomie studiów wyższych mogły skorzystać wszystkie zainteresowane osoby, bez względu na swój światopogląd oraz różnorodne problemy i sytuacje życiowe. Główną motywacją do zdobycia wykształcenia na poziomie studiów wyższych powinna być potrzeba stawania się coraz lepszym i doskonalszym człowiekiem.

W tym roku władze uczelni oprócz tradycyjnych działań planują wprowadzenie nowych specjalności kształcenia takich jak: mówca motywacyjny na kierunku zarządzanie i pedagogika bezpieczeństwa na kierunku pedagogika. Ważnym też przedsięwzięciem będzie wydanie kolejnego, trzeciego już tomu podręcznika akademickiego „Pedagogika rodziny” oraz innych, przydatnych nie tylko studentom publikacji takich jak: teoretyczne podstawy wychowania, pedagogika ogólna czy pedagogika pracy. Za istotne uznane zostanie również pozyskanie nowych, atrakcyjnych praktyk dla studentów, oraz nawiązanie współpracy z uczelniami, które będą stwarzały warunki by absolwenci WSSE w Gdańsku mogli uzyskać stopień naukowy doktora.

Te innowacyjne rozwiązania, takie jak: możliwość uzyskania tytułu magistra pedagogiki już po trzech semestrach studiów uzupełniających (dotyczy to również osób nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych), dogodne warunki ponoszenie kosztów za studia, czy różnorodność form organizacji studiów z możliwością ukończenia ich w krótszym czasie wyróżniają uczelnię na arenie ogólnopolskiej!

Rekrutacja trwa! Zapisz się on-line na http://www.wsse.edu.pl/

ZOOM NA INNOWACJE W KSZTAŁCENIU

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to ciesząca sie znaczącym prestiżem największa uczelnia niepubliczna we wschodniej Polsce, znana z praktycznego przygotowania do zawodu i szerokiej współpracy z przedsiębiorstwami. Wszystko po to, aby absolwent mógł bez problemu odnaleźć się na współczesnym rynku pracy. O współpracy na szczeblu nauka-biznes-samorząd, realizacji nowatorskich pomysłów dydaktycznych i najchętniej wybieranych kierunkach – mówi Kanclerz Teresa Bogacka.

Jakie kierunku cieszą się największym zadowoleniem?

Największym powodzeniem w bieżącym roku akademickim cieszy się pielęgniarstwo – pierwszego i drugiego stopnia, na którym studiuje około 1,5 tysiąca studentów. Mówiąc o kierunkach innowacyjnych, na których wdrażane są nowe rozwiązania i których zadaniem jest przyciągnięcie do nas kandydatów – to właśnie pielęgniarstwo jest jednym z takich kierunków. Obecnie realizujemy projekt Centrum Symulacji Medycznych ze środków funduszy europejskich – Ministerstwa Zdrowia – skierowany bezpośrednio do studentów pielęgniarstwa. Poza doskonaleniem projektu kształcenia to właśnie od następnego roku akademickiego zacznie działać Centrum, gdzie będą realizowane zajęcia praktyczne. Nowatorskim rozwiązaniem, jest również kształcenie w języku angielskim na tym właśnie kierunku – robimy to, jako jedyni w Polsce.

Powiedzmy o realizacji nowatorskich pomysłów dydaktycznych…

Takim nowatorskim pomysłem są studia dualne bezpośrednio związane z projektem praktycznym, który uczelnia realizuje od 2012 roku. Projekty związane z tymi studiami mają na celu wprowadzenie takiego systemu kształcenia, co pozwoliłoby na równoległy proces edukacji praktycznej i teoretycznej. W zależności od kierunku kształcenia ten system będzie inny ponieważ związany jest bezpośrednio z potrzebami i oczekiwaniami pracodawców. Przygotowując ofertę kształcenia staraliśmy się uwzględnić potrzeby poszczególnych firm i branż.

Jak układa się współpraca na szczeblu nauka-biznes-samorząd?

Układa się bardzo dobrze i to od wielu lat. Z naszymi partnerami biznesowymi definiujemy brakujące na rynku kompetencje, a następnie opracowujemy programy studiów – takim kierunkiem, jest na przykład informatyka, gdzie obserwowalne jest wysokie zapotrzebowanie kadrowe. W ten sposób firmy mają szansę wykształcić dla siebie młodych i zdolnych pracowników o umiejętnościach najlepiej odpowiadających ich potrzebom i planom. To również bezpośrednia współpraca z Urzędem Miasta , jako kanclerz WSEI należę do Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Lublin, dbając tym samym o społeczno-gospodarczy rozwój miasta.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, jest uczelnią…

Jesteśmy wiarygodną uczelnią we wszystkich aspektach, uczelnią kształcącą na wysokim poziomie – mamy fantastyczne zaplecze wykładowców. Co jest u nas ważne – pomimo, że jesteśmy uczelnią niepubliczną to wiele programów kształcenia realizowanych jest bezpłatnie.

Dziękuję za rozmowę.

 

Więcej o działalności Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie już wkrótce usłyszymy w Radiu Złote Przeboje, w audycji Biznes w eterze.

 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała dofinansowanie z EFS i realizuje projekt pn. „Kompetencje, Wiedza, Innowacje – zintegrowany program rozwoju WSEI” w ramach którego realizowanych będzie kilka zadań.

Dzięki projektowi studenci rozpoczynający studia licencjackie, w roku akademickim 2018/2019 na specjalnościach:

Szybkie prototypowanie

Zarządzanie firmą na rynkach międzynarodowych

otrzymają dofinansowanie ze środków europejskich do 30% wysokości czesnego.

MILIARD DLA UCZELNI

Kompleksowe programy dla szkół wyższych, nowe możliwości rozwoju studentów oraz umiędzynarodowienie polskich uczelni. To tylko cześć korzyści, wynikających z konkursów o wartości ponad miliarda złotych, których ogłoszenie – jak informuje Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji – zaplanowano już w kwietniu tego roku. Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), na którym przyjęto założenia dla realizacji przedsięwzięć w 2018 roku, odbyło się w Zabrzu.

Budżet konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni na Rzecz Rozwoju Regionalnego”, wyniesie 300 mln zł Aplikujące do konkursu uczelnie będą zobowiązane do przygotowywania projektów, których zakres jest zgodny z regionalnymi, inteligentnymi specjalizacjami. Część tych środków, jak zapowiedział Paweł Chorąży – wiceminister rozwoju i inwestycji dedykowanych jest uczelniom ze Śląska. – Wyodrębniliśmy specjalną pulę 50 mln zł dla uczelni, które mają siedziby w województwie śląskim. Działanie to wpisuje się w Program dla Śląska, który jest jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – wyjaśnił wiceminister inwestycji i rozwoju.

Podczas posiedzenia w Zabrzu, Komitet Monitorujący POWER przyjął także założenia dla projektu pozakonkursowego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów”. Ma to umożliwić między innymi na uruchomienie w polskich uczelniach 20 międzynarodowych programów kształcenia.

Ze wsparcia stypendialnego w projekcie, pozwalającego uczestniczyć w międzynarodowych programach kształcenia skorzysta 600 studentów i doktorantów. Na jego realizację przeznaczyliśmy ponad 51 mln zł – informował Paweł Chorąży.

Jak dodał wiceminister rozwoju i inwestycji, ta inicjatywa wpisuje się również w założenia na rzecz Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, wspierając wspierając umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego i wpisując się między innymi w takie projekty strategiczne „Studiuj i pracuj w Polsce”.

Artur Langer

Źródło: https://www.miir.gov.pl/