PEC PŁOŃSK STAWIA NA ROZWÓJ

 

         Płońsk to 23 000 miasto położone około 70km od Warszawy przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 7 i 10. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej działa od lat 70 XX wieku. Istniało wtedy kilka lokalnych kotłowni opalanych mieszanką węglowo-koksową, z których ciepło zasilało budynki mieszkaniowe wielorodzinne i instytucjonalne .

        Po reformie administracyjnej przeprowadzonej w połowie lat 70-tych nadzór nad płońskim ciepłownictwem przejęło WPEC w Ciechanowie. W latach 1976-1978 wybudowana została Centralna Ciepłownia wyposażona w trzy kotły parowe oraz kocioł wodny. Płoński Rejon Energetyki Cieplnej w strukturach WPEC w Ciechanowie funkcjonował do 31 grudnia 1991r. Z dniem 1 stycznia 1992 na jego bazie powstało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku. W latach 1993-1995 zostały zlikwidowane wszystkie kotłownie lokalne, a w ich miejscu wybudowano węzły ciepłownicze. PEC w Płońsku jako przedsiębiorstwo państwowe funkcjonowało do 31 grudnia 1997 r. W tym dniu Gmina Miasto Płońsk powołało do życia spółkę prawa handlowego PEC w Płońsku sp. z o.o.

 

 

 

   

 

       W ostatnim czasie spółka przeprowadziła kilka inwestycji między innymi w 2005 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o gruntownej modernizacji systemu ciepłowniczego miasta. Postanowiono wybudować układ, który w skojarzeniu produkowałby energię elektryczną i cieplną w oparciu o spalanie biomasy oraz zmodernizować układ przesyłania i dystrybucji energii cieplnej. Modernizację systemu ciepłowniczego wykonano w latach 2006-2007r. Inwestycja za kwotę 34 mln. zł została sfinansowana środkami pozyskanymi z Fundacji EKOFUNDUSZ oraz NFOŚiGW w Warszawie. Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Płońsk jest przykładem modelowego rozwiązania mającego na celu ograniczenie emisji do atmosfery dwutlenku węgla, pyłów oraz innych gazów (SO2, NOx). Osiągnięty efekt ekologiczny to redukcja CO2 o ponad 72%, SO2 o prawie 64%, redukcja pyłów o ponad 76% itd. Produkowana „czysta” energia elektryczna jest zgodna z założeniami polityki energetycznej Państwa, promującej produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jest to przykład inwestycji ekologicznej, która poprzez ograniczenie transferu emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprawia stan środowiska naturalnego.

    

 

 

 

 

     Spółka już od wielu lat sukcesywnie stara się realizować model przedsiębiorstwa ciepłowniczego opartego na nowoczesnych systemach ciepłowniczych. Na początku spółka skupiła się na likwidacji kotłowni lokalnych i przyłączaniu do systemu ciepłowniczego odbiorców komunalnych rozproszonych charakteryzujących się tzw. niską emisją. Na przestrzeni ponad 20 lat działalności wyeliminowano 100% kotłowni węglowych ogrzewających budownictwo wielorodzinne, zmodernizowano centralne źródło ciepła.

     Dla spółki priorytetem przy podejmowaniu decyzji o inwestycji jest innowacyjność, zgodność z polityką ekologiczną kraju oraz dbałość o stan środowiska naturalnego. Miasto Płońsk jest właścicielem 100% udziałów w spółce. Dba o jej rozwój współuczestnicząc w realizowanych przez przedsiębiorstwo inwestycjach między innymi poprzez poręczenie pożyczek. Jako Zgromadzenie Wspólników akceptuje wizję rozwoju firmy przedstawioną przez Zarząd Spółki. Promuje jej osiągnięcia podczas krajowych i międzynarodowych konferencji.

     Na tle innych Spółka wyróżnia się tym, że posiada jako jedna z nielicznych w kraju efektywny system ciepłowniczy, gdzie ok. 80% energii cieplnej i 100% energii elektrycznej produkowanej jest w skojarzeniu z odnawialnych źródeł energii (biomasy). Spełnia już Europejskie normy emisji, które w Polsce będą obowiązywały od 2025r. Ograniczyła o około 75 % emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

     Planem na przyszłość jest przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w latach 2019-2020, w ramach walki ze smogiem, ok. 150 domów jednorodzinnych spalających węgiel na trenie miasta. Stosowny wniosek o dofinansowanie inwestycji został złożony w lipcu do NFOŚiGW w Warszawie i został zakwalifikowany do dalszej oceny merytorycznej. Planowana jest produkcja oraz sprzedaż odbiorcom ekologicznego ciepła w przystępnej cenie.

ELEKTROWANIA JĄDROWA W KOŃCU POWSTANIE?

Temat budowy elektrowni jądrowej w Polsce od lat wraca jak bumerang. Tym razem jednak ostateczną i konkretną decyzję, jak poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski, poznamy jeszcze w pierwszej połowie tego roku.

Na początku września 2017 roku minister energii Krzysztof Tchórzewski stwierdził, że budowa trzech bloków jądrowych będzie kosztowała około 75mld zł i potrwa do 2040 r. Jednocześnie podkreślił, że cały projekt ma przeznaczenie energetyczne, a nie inwestycyjne. Głównym argumentem dla którego ma zostać zrealizowany jest fakt, że przedstawiciele polskiego rządu zobowiązali się wobec Komisji Europejskiej do wykorzystania maksymalnie 60 proc. energii pochodzącej z węgla do 2031 roku, a do 2050 roku już tylko 50 proc. Zdaniem Krzysztofa Tchórzewskiego Polska potrzebuje bezemisyjnego źródła energii, głównie po to by zrównoważyć emisję źródeł węglowych na których wciąż chcemy się opierać. Uruchomienie tego mechanizmu otworzy perspektywę dla inwestycji energetycznych na przyszłe lata i zapewni stabilność na kilkanaście lat do przodu. W sierpniu 2016 roku Ministerstwo Energii podało, że przygotowuje program budowy elektrowni jądrowej o mocy około 1 000 MW, która ma być zbudowana w ciągu 10 lat. W grę wchodzą dwie lokalizacje na Pomorzu, gdzie są prowadzone już badania. Są to Lubiatowo-Kopalino i Żarnowiec. Natomiast z drugiej strony mamy nowo powstały niemiecki rząd kanclerz Angeli Merkel, który opiera się na umowie koalicyjnej partii CDU/CSU i SPD. Jeden z ich planów gospodarczych nosi nazwę „Energiewende” i zakłada przełom energetyczny w Republice Federalnej polegający na oparciu produkcji energii o odnawialne źródła energii. Warto o tym wspomnieć, gdyż nie od dziś wiadomo jak ważną rolę w Unii Europejskiej odgrywają Niemcy, a jeden z zapisów umowy koalicyjnej brzmi następująco:

W UE będziemy domagać się, aby cele Traktatu Euratomu dotyczące wykorzystania energii jądrowej były dostosowane do wyzwań przyszłości. Nie chcemy żadnego wsparcia z funduszy unijnych na nowe elektrownie jądrowe. Chcemy konsekwentnie wdrożyć zakończenie udziału funduszy państwowych w elektrowniach jądrowych za granicą (…) osadzenie Energiewende w kontekście europejskim otwiera szansę na zmniejszenie kosztów i wykorzystanie efektu synergii. Chcemy dodatkowych możliwości rozwoju i wzrostu zatrudnienia w Niemczech oraz możliwości eksportowych dla niemieckich firm na rynkach międzynarodowych”.

Z przytoczonego fragmentu jasno wynika, że na lini Warszawa – Berlin są odmienne poglądy na temat rozwoju rynku energetycznego. Nam pozostaje tylko czekać na decyzję rządu co do budowy elektrowni jądrowej w Polsce i na przedstawienie ewentualnych planów realizacji tej inwestycji.

Igor Otto

Źródło: www.tvp.info, www.polskieradio.pl